ใบอนุญาตประทานบัตร
ข้อมูลผู้ขออนุญาต และที่อยู่ตามทำเบียนบ้าน
ชื่อ : วัชรินทร์ นามสกุล : เกตะวันดี
เชื้อชาติ : - สัญชาติ : -
ที่อยู่ : เลขที่ 29 หมู่ 9 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โทรศัพท์ : - โทรสาร : -
Email Address : -
ข้อมูลประทานบัตร
ประทานบัตรเลขที่ : 15470/13291  
ประเภทของประทานบัตร : ใบอนุญาตประทานบัตร  
ออกให้ ณ วันที่ : ไม่ระบุ  
นับแต่วันที่ : 18/10/2525  
วันสิ้นอายุ : 17/10/2543  
เนื้อที่ประทานบัตร (ไร่-งาน-ตรว.) : 195-1-17.00  
พื้นที่เขตประทานบัตร : 1. ต. นาอ้อ  อ. เมืองเลย  จ. เลย
 
ชนิดแร่ที่ทำเหมือง : 1. แบไรต์
 
วิธีการทำเหมือง : 1. 
 
วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองฯ
ไม่พบข้อมูลผู้ควบคุมการสำรวจ